İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
De afbeelding bevat ...
Bilden visar ...
Bir resmi açıklarken kullanılır
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Formen på diagrammet visar på att ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Afbeelding ... geeft ... weer.
Figur ... respresenterar ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Afbeelding ... toont ...
Figur ... visar ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram ... onderzoekt ...
Diagram ... undersöker ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram ... beschrijft ...
Diagram ... skildrar ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır