Fince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
De afbeelding bevat ...
Tässä kuvassa näkyy...
Bir resmi açıklarken kullanılır
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Afbeelding ... geeft ... weer.
Kaavio ... edustaa...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Afbeelding ... toont ...
Kuva ... näyttää...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram ... onderzoekt ...
Kaavio ... tarkastelee...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram ... beschrijft ...
Kaavio ... esittää...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır