Vietnamca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
इस चित्र में दिखाई देता है...
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Bir resmi açıklarken kullanılır
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

आकार... ...का वर्णन करता है.
Hình... minh họa...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
यह आकार ...दिखाता है.
Hình... thể hiện...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Biểu đồ... cho thấy...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
यह आकार ...दिखाता है.
Biểu đồ... mô tả...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır