İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
L'image contient...
Bilden visar ...
Bir resmi açıklarken kullanılır
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
La forme du graphique démontre que...
Formen på diagrammet visar på att ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Figure...représentant...
Figur ... respresenterar ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Figure...montrant...
Figur ... visar ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagramme...examinant...
Diagram ... undersöker ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagramme...indiquant...
Diagram ... skildrar ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır