Hollandaca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Le graphique montre un plateau au niveau de...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
L'image contient...
De afbeelding bevat ...
Bir resmi açıklarken kullanılır
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
La forme du graphique démontre que...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Figure...représentant...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Figure...montrant...
Afbeelding ... toont ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagramme...examinant...
Diagram ... onderzoekt ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagramme...indiquant...
Diagram ... beschrijft ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır