İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
图表显示在...水平下保持稳定
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
图片中包含...
Bilden visar ...
Bir resmi açıklarken kullanılır
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

图表表明...,因此得出...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
图表的变化表明...
Formen på diagrammet visar på att ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
图中有明确的分布模式,这意味着...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
因此,该图表可以用来预测...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

数字...代表...
Figur ... respresenterar ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
数字...表示...
Figur ... visar ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
示图...表示...
Diagram ... undersöker ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
示图...描绘...
Diagram ... skildrar ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır