Hollandaca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
图表显示在...水平下保持稳定
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
图片中包含...
De afbeelding bevat ...
Bir resmi açıklarken kullanılır
该图表显示,...至...期间,...比...多
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

图表表明...,因此得出...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
图表的变化表明...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
图中有明确的分布模式,这意味着...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
因此,该图表可以用来预测...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

数字...代表...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
数字...表示...
Afbeelding ... toont ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
示图...表示...
Diagram ... onderzoekt ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
示图...描绘...
Diagram ... beschrijft ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır