İngilizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
The graphs show a plateau at the level of…
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
V obrázku je obsažen(a)...
Within the picture is contained…
Bir resmi açıklarken kullanılır
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
This diagram represents…and therefore shows that…
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Tvar grafu ukazuje, že...
The shape of the graph demonstrates that…
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
The graph can thus be used to predict…
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Figure…representing…
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Figure…showing…
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram... zkoumá...
Diagram…examining…
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram... znázorňuje
Diagram…depicting…
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır