Hollandaca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
V obrázku je obsažen(a)...
De afbeelding bevat ...
Bir resmi açıklarken kullanılır
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Tvar grafu ukazuje, že...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Afbeelding ... toont ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram... zkoumá...
Diagram ... onderzoekt ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram... znázorňuje
Diagram ... beschrijft ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır