Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Tez / deneme için genel giriş
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Wiele się mówi i pisze o...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Przyjęło się twierdzić, że...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Stałym tematem w...jest...
Ana konuları tanıtma
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Praca ta bada przyczyny...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Ο σκοπός μας είναι...
Naszym celem jest...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Εξ ορισμού... σημαίνει...
Z definicji... wynika...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Termin...odnosi się do...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...είναι γενικά κατανοητό ως...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Należy podkreślić,...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Skupiając się na...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Με αυτό εννοούμε ότι...
Mam na myśli, że...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır