Japonca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Tez / deneme için genel giriş
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Είναι πλέον γνωστό ότι...
これは周知の事実だが、・・・
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
・・・・と言われているが、・・・
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
・・・・という事実について検討すると、・・・
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Ana konuları tanıtma
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
最近では・・・・と言われているが、
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Ο σκοπός μας είναι...
私たちの目的は・・・・
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Εξ ορισμού... σημαίνει...
定義により、・・・・は・・・・を表す。
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...είναι γενικά κατανοητό ως...
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
・・・・を強調することは重要である。
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
私たちは・・・・に重点を置いている。
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Με αυτό εννοούμε ότι...
私たちが意味しているのは・・・・
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
複数の例が見受けられる。
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır