Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Tez / deneme için genel giriş
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Det er et velkendt faktum at...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Generelt set er det i dag aftalt at...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Et vedvarende emne i...er...
Ana konuları tanıtma
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Ο σκοπός μας είναι...
Vores formål er at...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Εξ ορισμού... σημαίνει...
Ved definition...betyder...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Termet... henviser til...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Ifølge..., defineres...som...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...είναι γενικά κατανοητό ως...
...forståes sædvanligvis som...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Det er vigtigt at understrege...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Vores fokus er på...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Με αυτό εννοούμε ότι...
Hvad vi mener er at...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır