Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
Tez / deneme için genel giriş
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Хорошо известно, что...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
О... было уже многое написано и сказано...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Сегодня принято считать, что...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Вспомним о таких фактах, как...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Постоянной темой... является...
Ana konuları tanıtma
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Это исследование посвящено изучению причин...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Amacımız ...
Нашей целью является...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
...обычно определяют как...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Необходимо четко разъяснить определение...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Термин... относится к...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Согласно..., ... может быть определено как...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
... обычно понимают как ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Важно подчеркнуть...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Bizim odaklandığımız nokta ...
Мы сфокусировались на...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Наконец, дадим определение слова...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Demek istediğimiz şu ki ...
Мы имеем в виду, что...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Предлагаются различные толкования
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Найдена важная взаимосвязь между... и...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır