İngilizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Tez / deneme için genel giriş
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
It is a well-known fact that…
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
A great deal is being written and said about…
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
It is generally agreed today that…
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
We then review the factors…
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
We build on this analysis to identify…
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
... konusundaki kalıcı bir tema ...
A persistent theme in...is…
Ana konuları tanıtma
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
This research explores the causes of…
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
The authors of more recent studies have proposed that…
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Amacımız ...
Our purpose is to…
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
By definition… means…
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
It is important to be clear about the definition of…
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
The term… refers to…
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
The standard model suggests that… can be defined as…
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
According to..., …is defined as…
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
…is commonly understood to mean…
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Two brief examples might clarify this concept.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
It is important to emphasize…
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Bizim odaklandığımız nokta ...
Our focus is on…
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Finally, we should clarify our definition of…
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Demek istediğimiz şu ki ...
What we mean is that…
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Several explanations have been offered.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
We can characterize these explanations as being rooted in…
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Following..., scholars have argued that …
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
The central question then becomes: how might… affect…?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
...found a significant correlation between… and…
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır