Hollandaca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Tez / deneme için genel giriş
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Het is een welbekend feit dat ...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Een vast onderwerp in ... is ...
Ana konuları tanıtma
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Amacımız ...
Ons doel is, ...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Volgens de definitie betekent ... ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Bizim odaklandığımız nokta ...
Onze aandacht is gevestigd op ...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Demek istediğimiz şu ki ...
Daarmee bedoelen we ...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır