Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Tez / deneme için genel giriş
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
众所周知...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
如今,大家普遍认为...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
我们审视...等方面。
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
在此分析基础上,我们论证...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
... konusundaki kalıcı bir tema ...
在...领域,学者们普遍认为...
Ana konuları tanıtma
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
这项研究探寻...的原因
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
近期相关研究的作者建议...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Amacımız ...
我们的目的是...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
根据定义,...的意思是...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
在这篇论文中,术语...的意思是...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
明确...的定义很重要
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
术语...指...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
根据标准模型,...可以被定义为...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
根据...,...被定义为...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
...普遍被认为是指...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
提到...,通常我们想到的是...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
强调...很重要
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Bizim odaklandığımız nokta ...
我们的关注点在...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
最后,我们应该明确对...的定义
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Demek istediğimiz şu ki ...
我们的意思是...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Birçok farklı açıklama sunuldu.
就此可以提供几种解释。
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
根据...,其他学者认为...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Ana hipotezi sunarken kullanılır
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
研究表明多种因素与...相关
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
...发现...和...存在重要关联
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır