Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Tez / deneme için genel giriş
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Je obecně známým faktem, že...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Přetrvávající otázka v...je...
Ana konuları tanıtma
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Amacımız ...
Našim cílem je...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Podle definice...znamená...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Je důležité si ujasnit definici...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Termín...odkazuje na...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Podle... je definován/a jako...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
...se obecně rozumí...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Je důležité zdůraznit...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Bizim odaklandığımız nokta ...
Zaměřujeme se na...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Demek istediğimiz şu ki ...
To, co máme na mysli, je...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Bylo navrhnuto několik definic.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Tato vysvětlení vychází z...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır