Portekizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Tez / deneme için genel giriş
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Para responder esta questão deve-se observar...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
É consenso geral que...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Analisa-se agora os fatores...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Esta análise visa identificar...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
รูปแบบคงที่...คือ...
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Ana konuları tanıtma
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

ในความหมาย... หมายถึง...
Por definição, ... significa...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
É importante deixar claro a definição de...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
คำนี้...หมายถึง...
O termo...refere-se à/ao...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
De acordo com...,...é definido(a) como...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
...geralmente significa...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
É importante enfatizar que...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
O foco é em/no/na...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
เราหมายถึงว่า...
O que se quer dizer é...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Diversas explicações foram dadas.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
...encontrou significante correlação entre...e...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır