Korece | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
이번 에세이/ 보고서/ 논문에서, 저는 ....에 대해 연구/조사/확인/분석을 해보고자 합니다.
Tez / deneme için genel giriş
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
이 문제에 답하고자, ...를 좀 더 깊이 관찰해 보겠습니다.
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
....인지 아닌지에 대한 문제는 오랜 시간동안 전문가들의 큰 관심이었습니다.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
.....은 매우 잘 알려진 사실입니다.
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
...에 대하여는 많은 양의 논문들과 토론이 이루어지고 있습니다.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
....는 오늘날 일반적으로 동의되어 있는 사실입니다.
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
그렇다면, ... 요소들을 정리해 봅시다.
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
이러한 분석에서 ...를 확인하기 위해 좀 더 나아가 봅시다.
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
รูปแบบคงที่...คือ...
...의 주요 주제는 ... 입니다.
Ana konuları tanıtma
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
실험가능한 현상으로써, ...는 반복되어 관찰되었습니다.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
이러한 배경에 반하여, ...이(가) 이 연구에서 가장 중심이 된 궁금점 입니다.
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
이 연구는 ...의 원인을 밝히고 있습니다.
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
최근의 이런 연구들을 한 학자들은 ....를 제안하였습니다.
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
저희의 목적은 ... 입니다.
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
....관련 실험과 관찰을 통해서, ...을 좀 더 깊이 이해하고 싶습니다.
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

ในความหมาย... หมายถึง...
정의에 의하면, ....는 .... 뜻입니다.
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
이 에세이에서, .... 단어는 ....의 의미로 사용됨을 알려드립니다.
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
...의 뜻을 분명하게 정의내리는 것이 중요합니다.
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
คำนี้...หมายถึง...
... 단어는 ...를 의미합니다.
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
일반적인 관점에서 ...은 ....로 정의될 수 있습니다.
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
...에 따르면, ....는 ....로 정의됩니다.
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
....는 다양한 뜻으로 정의될 수 있습니다. 몇몇 사람들은 이 용어가 ...를(을) 의미한다고 주장합니다.
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
...는 대개 ... 뜻으로 이해됩니다.
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
...를 이야기할 때 대부분 우리가 떠올리는 것은 ... 입니다.
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
2개의 간단한 예를 통해 이 개념을 명확히 해보겠습니다.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
....은 중요하며 강조되어야 합니다.
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
우리의 관심은.... 에 있습니다.
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
마지막으로, 우리는 ... 이 단어에 대해 우리가 내린 정의를 명확히 해야합니다.
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
เราหมายถึงว่า...
우리가 의미하는 바는 ... 입니다.
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
여러 설명들이 제공되었습니다.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
우리는 이러한 설명들을 ...에 기초하고 있다고 간주할 수 있습니다.
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
이 예들은 서로 보완하며 ...현상을 설명하는데 도움을 줍니다.
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
... 이후, 학자들은 ....에 대해 논의해 왔습니다.
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
그렇다면 중심 질문은 이렇게 됩니다: ...이 어떻게 ...에 영향을 줄 수 있는가?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
...의 증거들을 감안할 때, ...에 영향을 준 요소들을 연구해 보는 것은 분명 가치 있는 일입니다.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
10 여년 전에, ...와 ...는 ...인지 아닌지에 대한 문제를 두고 논의하기 시작하였습니다.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
..이 어떻게 ..에 영향을 미치는지에 대한 여러 가설들을 발전시키고 테스트 해봄으로써, 이 연구는 ....을 언급하고 있습니다.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
그러므로, ... 의 이유들과 함께, 우리는 .... 것 이라고 가설을 세우고 있습니다.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
몇몇의 이러한 논쟁들은 ...에 의해 형식화 되었습니다. 하지만, 그 어느것도 테스트 되진 않았습니다.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
이 연구의 흔적들이 다음의 요소들이 ...과 관련 있음을 말해줍니다.
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
....는 ...과 ....의 중요한 상호관련이 있다는 것을 발견 하였습니다.
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır