Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Tez / deneme için genel giriş
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
众所周知...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
如今,大家普遍认为...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
我们审视...等方面。
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
在此分析基础上,我们论证...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
รูปแบบคงที่...คือ...
在...领域,学者们普遍认为...
Ana konuları tanıtma
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
这项研究探寻...的原因
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
近期相关研究的作者建议...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
我们的目的是...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

ในความหมาย... หมายถึง...
根据定义,...的意思是...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
在这篇论文中,术语...的意思是...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
明确...的定义很重要
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
คำนี้...หมายถึง...
术语...指...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
根据标准模型,...可以被定义为...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
根据...,...被定义为...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
...普遍被认为是指...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
提到...,通常我们想到的是...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
两个简短的例子可以解释这一概念。
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
强调...很重要
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
我们的关注点在...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
最后,我们应该明确对...的定义
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
เราหมายถึงว่า...
我们的意思是...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
就此可以提供几种解释。
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
根据...,其他学者认为...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Ana hipotezi sunarken kullanılır
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Ana hipotezi sunarken kullanılır
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
研究表明多种因素与...相关
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
...发现...和...存在重要关联
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır