Türkçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Tez / deneme için genel giriş
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Хорошо известно, что...
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
О... было уже многое написано и сказано...
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Сегодня принято считать, что...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Вспомним о таких фактах, как...
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Постоянной темой... является...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Ana konuları tanıtma
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Это исследование посвящено изучению причин...
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Нашей целью является...
Amacımız ...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

...обычно определяют как...
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Необходимо четко разъяснить определение...
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Термин... относится к...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Согласно..., ... может быть определено как...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... обычно понимают как ...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Важно подчеркнуть...
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Мы сфокусировались на...
Bizim odaklandığımız nokta ...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Наконец, дадим определение слова...
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Мы имеем в виду, что...
Demek istediğimiz şu ki ...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Предлагаются различные толкования
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
Найдена важная взаимосвязь между... и...
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır