Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Tez / deneme için genel giriş
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Хорошо известно, что...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
О... было уже многое написано и сказано...
Wiele się mówi i pisze o...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Сегодня принято считать, что...
Przyjęło się twierdzić, że...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Вспомним о таких фактах, как...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Постоянной темой... является...
Stałym tematem w...jest...
Ana konuları tanıtma
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Это исследование посвящено изучению причин...
Praca ta bada przyczyny...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Нашей целью является...
Naszym celem jest...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

...обычно определяют как...
Z definicji... wynika...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Необходимо четко разъяснить определение...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Термин... относится к...
Termin...odnosi się do...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Согласно..., ... может быть определено как...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... обычно понимают как ...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Важно подчеркнуть...
Należy podkreślić,...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Мы сфокусировались на...
Skupiając się na...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Наконец, дадим определение слова...
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Мы имеем в виду, что...
Mam na myśli, że...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Предлагаются различные толкования
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
Найдена важная взаимосвязь между... и...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır