İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Tez / deneme için genel giriş
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Хорошо известно, что...
Det är ett välkänt faktum att ...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
О... было уже многое написано и сказано...
En hel del skrivs och sägs om...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Сегодня принято считать, что...
Det är idag allmänt accepterat att...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Вспомним о таких фактах, как...
Vi granskar därefter de faktorer...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Постоянной темой... является...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Ana konuları tanıtma
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Это исследование посвящено изучению причин...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Нашей целью является...
Syftet är att ...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

...обычно определяют как...
… betyder per definition …
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Необходимо четко разъяснить определение...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Термин... относится к...
Termen ... hänvisar till ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Согласно..., ... может быть определено как...
Enligt ... definieras ... som ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... обычно понимают как ...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Важно подчеркнуть...
Det är viktigt att understryka ...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Мы сфокусировались на...
Vårt fokus ligger på ...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Наконец, дадим определение слова...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Мы имеем в виду, что...
Vad vi menar med detta är att ...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Предлагаются различные толкования
Flera förklaringar har erbjudits.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
Найдена важная взаимосвязь между... и...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır