Hollandaca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Tez / deneme için genel giriş
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Хорошо известно, что...
Het is een welbekend feit dat ...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
О... было уже многое написано и сказано...
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Сегодня принято считать, что...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Вспомним о таких фактах, как...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Проведем этот анализ, чтобы определить...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Постоянной темой... является...
Een vast onderwerp in ... is ...
Ana konuları tanıtma
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Это исследование посвящено изучению причин...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Нашей целью является...
Ons doel is, ...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

...обычно определяют как...
Volgens de definitie betekent ... ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Необходимо четко разъяснить определение...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Термин... относится к...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Согласно..., ... может быть определено как...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... обычно понимают как ...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Важно подчеркнуть...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Мы сфокусировались на...
Onze aandacht is gevestigd op ...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Наконец, дадим определение слова...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Мы имеем в виду, что...
Daarmee bedoelen we ...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Предлагаются различные толкования
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
Найдена важная взаимосвязь между... и...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır