Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Tez / deneme için genel giriş
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Хорошо известно, что...
Je obecně známým faktem, že...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
О... было уже многое написано и сказано...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Сегодня принято считать, что...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Вспомним о таких фактах, как...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Постоянной темой... является...
Přetrvávající otázka v...je...
Ana konuları tanıtma
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Это исследование посвящено изучению причин...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Нашей целью является...
Našim cílem je...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

...обычно определяют как...
Podle definice...znamená...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Необходимо четко разъяснить определение...
Je důležité si ujasnit definici...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Термин... относится к...
Termín...odkazuje na...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Согласно..., ... может быть определено как...
Podle... je definován/a jako...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... обычно понимают как ...
...se obecně rozumí...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Важно подчеркнуть...
Je důležité zdůraznit...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Мы сфокусировались на...
Zaměřujeme se na...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Наконец, дадим определение слова...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Мы имеем в виду, что...
To, co máme na mysli, je...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Предлагаются различные толкования
Bylo navrhnuto několik definic.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Tato vysvětlení vychází z...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
Найдена важная взаимосвязь между... и...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır