İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Tez / deneme için genel giriş
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Este cunoscut tuturor faptul că...
Det är ett välkänt faktum att ...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Multe s-au spus și s-au scris despre...
En hel del skrivs och sägs om...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Det är idag allmänt accepterat att...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Trecând din nou în revistă factorii...
Vi granskar därefter de faktorer...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
O temă recurentă in domeniul...este...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Ana konuları tanıtma
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Această lucrare explorează cauzele...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Autorii mai multor studii recente au propus...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Syftet är att ...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Prin definiție, ... înseamnă...
… betyder per definition …
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Termenul...se referă la...
Termen ... hänvisar till ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Enligt ... definieras ... som ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...este înțeles ca...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Este important să accentuăm...
Det är viktigt att understryka ...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Atenţia noastră este acum asupra...
Vårt fokus ligger på ...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Ceea ce vrem să spunem este...
Vad vi menar med detta är att ...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Flera förklaringar har erbjudits.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Urmând..., experții au demonstrat că...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır