Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Tez / deneme için genel giriş
Para responder esta questão deve-se observar...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Wiele się mówi i pisze o...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
É consenso geral que...
Przyjęło się twierdzić, że...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Analisa-se agora os fatores...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Esta análise visa identificar...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Stałym tematem w...jest...
Ana konuları tanıtma
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Praca ta bada przyczyny...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Naszym celem jest...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Por definição, ... significa...
Z definicji... wynika...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
É importante deixar claro a definição de...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
O termo...refere-se à/ao...
Termin...odnosi się do...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
De acordo com...,...é definido(a) como...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...geralmente significa...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
É importante enfatizar que...
Należy podkreślić,...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
O foco é em/no/na...
Skupiając się na...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
O que se quer dizer é...
Mam na myśli, że...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Diversas explicações foram dadas.
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
...encontrou significante correlação entre...e...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır