İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Tez / deneme için genel giriş
Para responder esta questão deve-se observar...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Det är ett välkänt faktum att ...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Muito já foi escrito/ dito sobre...
En hel del skrivs och sägs om...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
É consenso geral que...
Det är idag allmänt accepterat att...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Analisa-se agora os fatores...
Vi granskar därefter de faktorer...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Esta análise visa identificar...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Ana konuları tanıtma
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Syftet är att ...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Por definição, ... significa...
… betyder per definition …
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
É importante deixar claro a definição de...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
O termo...refere-se à/ao...
Termen ... hänvisar till ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
De acordo com...,...é definido(a) como...
Enligt ... definieras ... som ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...geralmente significa...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
É importante enfatizar que...
Det är viktigt att understryka ...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
O foco é em/no/na...
Vårt fokus ligger på ...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
O que se quer dizer é...
Vad vi menar med detta är att ...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Diversas explicações foram dadas.
Flera förklaringar har erbjudits.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
...encontrou significante correlação entre...e...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır