Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Tez / deneme için genel giriş
Para responder esta questão deve-se observar...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Je obecně známým faktem, že...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
É consenso geral que...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Analisa-se agora os fatores...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Esta análise visa identificar...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Přetrvávající otázka v...je...
Ana konuları tanıtma
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Našim cílem je...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Por definição, ... significa...
Podle definice...znamená...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
É importante deixar claro a definição de...
Je důležité si ujasnit definici...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
O termo...refere-se à/ao...
Termín...odkazuje na...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
De acordo com...,...é definido(a) como...
Podle... je definován/a jako...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...geralmente significa...
...se obecně rozumí...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
É importante enfatizar que...
Je důležité zdůraznit...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
O foco é em/no/na...
Zaměřujeme se na...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
O que se quer dizer é...
To, co máme na mysli, je...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Diversas explicações foram dadas.
Bylo navrhnuto několik definic.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Tato vysvětlení vychází z...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
...encontrou significante correlação entre...e...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır