İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Tez / deneme için genel giriş
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Közismert tény, miszerint...
Det är ett välkänt faktum att ...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Rengeteg anyag szól arról...
En hel del skrivs och sägs om...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Det är idag allmänt accepterat att...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Utána áttekintjük a tényezőket...
Vi granskar därefter de faktorer...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
A...egy állandó téma a ...-ban.
Ett återkommande tema i. .. är ...
Ana konuları tanıtma
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
A célunk, hogy...
Syftet är att ...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
… betyder per definition …
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Termen ... hänvisar till ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Enligt ... definieras ... som ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Det är viktigt att understryka ...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Vårt fokus ligger på ...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Vad vi menar med detta är att ...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Flera förklaringar har erbjudits.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır