Hollandaca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Tez / deneme için genel giriş
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Közismert tény, miszerint...
Het is een welbekend feit dat ...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Rengeteg anyag szól arról...
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Utána áttekintjük a tényezőket...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
A...egy állandó téma a ...-ban.
Een vast onderwerp in ... is ...
Ana konuları tanıtma
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
A célunk, hogy...
Ons doel is, ...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Volgens de definitie betekent ... ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Onze aandacht is gevestigd op ...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Daarmee bedoelen we ...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır