Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
Tez / deneme için genel giriş
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Хорошо известно, что...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Wiele się mówi i pisze o...
О... было уже многое написано и сказано...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Przyjęło się twierdzić, że...
Сегодня принято считать, что...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Вспомним о таких фактах, как...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Stałym tematem w...jest...
Постоянной темой... является...
Ana konuları tanıtma
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Praca ta bada przyczyny...
Это исследование посвящено изучению причин...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Naszym celem jest...
Нашей целью является...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Z definicji... wynika...
...обычно определяют как...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Необходимо четко разъяснить определение...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Termin...odnosi się do...
Термин... относится к...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Według... , jest zdefiniowany jako...
Согласно..., ... может быть определено как...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...jest powszechnie rozumiany jako...
... обычно понимают как ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Należy podkreślić,...
Важно подчеркнуть...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Skupiając się na...
Мы сфокусировались на...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Наконец, дадим определение слова...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Mam na myśli, że...
Мы имеем в виду, что...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Предлагаются различные толкования
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Найдена важная взаимосвязь между... и...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır