Hollandaca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Tez / deneme için genel giriş
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Het is een welbekend feit dat ...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Wiele się mówi i pisze o...
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Przyjęło się twierdzić, że...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Stałym tematem w...jest...
Een vast onderwerp in ... is ...
Ana konuları tanıtma
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Praca ta bada przyczyny...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Naszym celem jest...
Ons doel is, ...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Z definicji... wynika...
Volgens de definitie betekent ... ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Termin...odnosi się do...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Według... , jest zdefiniowany jako...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...jest powszechnie rozumiany jako...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Należy podkreślić,...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Skupiając się na...
Onze aandacht is gevestigd op ...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Mam na myśli, że...
Daarmee bedoelen we ...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır