Fince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Tez / deneme için genel giriş
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
On tunnettu tosiasia, että...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Wiele się mówi i pisze o...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Przyjęło się twierdzić, że...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Stałym tematem w...jest...
Itsepintainen perusajatus... on...
Ana konuları tanıtma
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Praca ta bada przyczyny...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Naszym celem jest...
Tarkoituksemme on...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Z definicji... wynika...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Termin...odnosi się do...
Termi... viittaa...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Według... , jest zdefiniowany jako...
...mukaan ... määritellään...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...jest powszechnie rozumiany jako...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Należy podkreślić,...
On tärkeää painottaa...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Skupiając się na...
Keskitymme...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Mam na myśli, że...
Tarkoitamme tällä, että...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Useita selityksiä on tarjottu.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Nämä selitykset kumpuavat...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır