Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Tez / deneme için genel giriş
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Det er et velkendt faktum at...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Wiele się mówi i pisze o...
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Przyjęło się twierdzić, że...
Generelt set er det i dag aftalt at...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Stałym tematem w...jest...
Et vedvarende emne i...er...
Ana konuları tanıtma
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Praca ta bada przyczyny...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Naszym celem jest...
Vores formål er at...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Z definicji... wynika...
Ved definition...betyder...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Termin...odnosi się do...
Termet... henviser til...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Według... , jest zdefiniowany jako...
Ifølge..., defineres...som...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...jest powszechnie rozumiany jako...
...forståes sædvanligvis som...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Należy podkreślić,...
Det er vigtigt at understrege...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Skupiając się na...
Vores fokus er på...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Mam na myśli, że...
Hvad vi mener er at...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır