Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Tez / deneme için genel giriş
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Je obecně známým faktem, že...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Wiele się mówi i pisze o...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Przyjęło się twierdzić, że...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Stałym tematem w...jest...
Přetrvávající otázka v...je...
Ana konuları tanıtma
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Praca ta bada przyczyny...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Naszym celem jest...
Našim cílem je...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Z definicji... wynika...
Podle definice...znamená...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Je důležité si ujasnit definici...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Termin...odnosi się do...
Termín...odkazuje na...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Według... , jest zdefiniowany jako...
Podle... je definován/a jako...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...jest powszechnie rozumiany jako...
...se obecně rozumí...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Należy podkreślić,...
Je důležité zdůraznit...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Skupiając się na...
Zaměřujeme se na...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Mam na myśli, że...
To, co máme na mysli, je...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Bylo navrhnuto několik definic.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Tato vysvětlení vychází z...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır