Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

이번 에세이/ 보고서/ 논문에서, 저는 ....에 대해 연구/조사/확인/분석을 해보고자 합니다.
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Tez / deneme için genel giriş
이 문제에 답하고자, ...를 좀 더 깊이 관찰해 보겠습니다.
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
....인지 아닌지에 대한 문제는 오랜 시간동안 전문가들의 큰 관심이었습니다.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
.....은 매우 잘 알려진 사실입니다.
Det er et velkendt faktum at...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
...에 대하여는 많은 양의 논문들과 토론이 이루어지고 있습니다.
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
....는 오늘날 일반적으로 동의되어 있는 사실입니다.
Generelt set er det i dag aftalt at...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
그렇다면, ... 요소들을 정리해 봅시다.
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
이러한 분석에서 ...를 확인하기 위해 좀 더 나아가 봅시다.
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
...의 주요 주제는 ... 입니다.
Et vedvarende emne i...er...
Ana konuları tanıtma
실험가능한 현상으로써, ...는 반복되어 관찰되었습니다.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
이러한 배경에 반하여, ...이(가) 이 연구에서 가장 중심이 된 궁금점 입니다.
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
이 연구는 ...의 원인을 밝히고 있습니다.
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
최근의 이런 연구들을 한 학자들은 ....를 제안하였습니다.
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
저희의 목적은 ... 입니다.
Vores formål er at...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
....관련 실험과 관찰을 통해서, ...을 좀 더 깊이 이해하고 싶습니다.
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

정의에 의하면, ....는 .... 뜻입니다.
Ved definition...betyder...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
이 에세이에서, .... 단어는 ....의 의미로 사용됨을 알려드립니다.
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
...의 뜻을 분명하게 정의내리는 것이 중요합니다.
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
... 단어는 ...를 의미합니다.
Termet... henviser til...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
일반적인 관점에서 ...은 ....로 정의될 수 있습니다.
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...에 따르면, ....는 ....로 정의됩니다.
Ifølge..., defineres...som...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
....는 다양한 뜻으로 정의될 수 있습니다. 몇몇 사람들은 이 용어가 ...를(을) 의미한다고 주장합니다.
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...는 대개 ... 뜻으로 이해됩니다.
...forståes sædvanligvis som...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...를 이야기할 때 대부분 우리가 떠올리는 것은 ... 입니다.
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
2개의 간단한 예를 통해 이 개념을 명확히 해보겠습니다.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
....은 중요하며 강조되어야 합니다.
Det er vigtigt at understrege...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
우리의 관심은.... 에 있습니다.
Vores fokus er på...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
마지막으로, 우리는 ... 이 단어에 대해 우리가 내린 정의를 명확히 해야합니다.
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
우리가 의미하는 바는 ... 입니다.
Hvad vi mener er at...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
여러 설명들이 제공되었습니다.
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
우리는 이러한 설명들을 ...에 기초하고 있다고 간주할 수 있습니다.
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
이 예들은 서로 보완하며 ...현상을 설명하는데 도움을 줍니다.
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
... 이후, 학자들은 ....에 대해 논의해 왔습니다.
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

그렇다면 중심 질문은 이렇게 됩니다: ...이 어떻게 ...에 영향을 줄 수 있는가?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
...의 증거들을 감안할 때, ...에 영향을 준 요소들을 연구해 보는 것은 분명 가치 있는 일입니다.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
10 여년 전에, ...와 ...는 ...인지 아닌지에 대한 문제를 두고 논의하기 시작하였습니다.
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
..이 어떻게 ..에 영향을 미치는지에 대한 여러 가설들을 발전시키고 테스트 해봄으로써, 이 연구는 ....을 언급하고 있습니다.
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
그러므로, ... 의 이유들과 함께, 우리는 .... 것 이라고 가설을 세우고 있습니다.
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
몇몇의 이러한 논쟁들은 ...에 의해 형식화 되었습니다. 하지만, 그 어느것도 테스트 되진 않았습니다.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
이 연구의 흔적들이 다음의 요소들이 ...과 관련 있음을 말해줍니다.
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
....는 ...과 ....의 중요한 상호관련이 있다는 것을 발견 하였습니다.
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır