İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Tez / deneme için genel giriş
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
これは周知の事実だが、・・・
Det är ett välkänt faktum att ...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
En hel del skrivs och sägs om...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
・・・・と言われているが、・・・
Det är idag allmänt accepterat att...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
・・・・という事実について検討すると、・・・
Vi granskar därefter de faktorer...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Ett återkommande tema i. .. är ...
Ana konuları tanıtma
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
最近では・・・・と言われているが、
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
私たちの目的は・・・・
Syftet är att ...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

定義により、・・・・は・・・・を表す。
… betyder per definition …
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Termen ... hänvisar till ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Enligt ... definieras ... som ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
・・・・を強調することは重要である。
Det är viktigt att understryka ...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
私たちは・・・・に重点を置いている。
Vårt fokus ligger på ...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
私たちが意味しているのは・・・・
Vad vi menar med detta är att ...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
複数の例が見受けられる。
Flera förklaringar har erbjudits.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Efter ... har forskare hävdat att ...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır