Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Tez / deneme için genel giriş
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
これは周知の事実だが、・・・
Je obecně známým faktem, že...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
・・・・と言われているが、・・・
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
・・・・という事実について検討すると、・・・
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Přetrvávající otázka v...je...
Ana konuları tanıtma
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
最近では・・・・と言われているが、
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
私たちの目的は・・・・
Našim cílem je...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

定義により、・・・・は・・・・を表す。
Podle definice...znamená...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Je důležité si ujasnit definici...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Termín...odkazuje na...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Podle... je definován/a jako...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
...se obecně rozumí...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
・・・・を強調することは重要である。
Je důležité zdůraznit...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
私たちは・・・・に重点を置いている。
Zaměřujeme se na...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
私たちが意味しているのは・・・・
To, co máme na mysli, je...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
複数の例が見受けられる。
Bylo navrhnuto několik definic.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Tato vysvětlení vychází z...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır