Vietnamca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Bài tiểu luận/bài viết/luận án này sẽ nghiên cứu/đánh giá/phân tích...
Tez / deneme için genel giriş
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Để giải đáp câu hỏi này, ta có thể xem xét...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Câu hỏi liệu... (hay không) đã và đang là câu hỏi thường trực trong giới chuyên gia suốt thời gian vừa qua.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Hầu như ai cũng biết về/biết rằng...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Tale tematica è stata lungamente discussa...
... là một vấn đề/chủ đề đã được thảo luận rất nhiều.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Seppure è unanime che...
Hầu hết mọi người đều công nhận rằng...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Sau đây chúng ta sẽ cùng xem xét...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Bài phân tích này nhằm chỉ rõ...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Un tema ricorrente parlando di... è...
Một đề tài quen thuộc liên quan tới... là...
Ana konuları tanıtma
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
Hiện tượng... là một hiện tượng rất được quan tâm trong thực nghiệm.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Xoay quanh chủ đề này, vấn đề trọng tâm của bài nghiên cứu là:...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Questa ricerca esplora le cause di...
Bài viết này nhằm chỉ ra các nguyên nhân dẫn tới...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Các nhà nghiên cứu gần đây kết luận rằng...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Il mio obiettivo è quello di...
Mục đích nghiên cứu là...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Bằng cách quan sát thực nghiệm..., tác giả muốn mang tới một cái nhìn toàn diện hơn về...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Secondo la definizione data da.... il termine indica...
... được định nghĩa là...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
In questo contesto il termine indica...
Trong phạm vi bài tiểu luận này, khái niệm... được định nghĩa là...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
... cần được định nghĩa một cách rõ ràng.
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Il termine... si riferisce a...
Thuật ngữ... được dùng để chỉ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Theo khái niệm cơ bản, ... có thể được hiểu là...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Secondo... il termine assume il significato di...
Theo..., ... được định nghĩa là...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
... có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Một số người cho rằng nó có nghĩa là...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...indica generalmente...
... thường được hiểu là...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Khi nói về..., ta thường nghĩ tới...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Để hiểu rõ hơn khái niệm này, ta có thể xem xét hai ví dụ sau.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
È importante enfatizzare...
Chúng ta cần nhấn mạnh khái niệm...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Ci concentreremo su...
Trọng tâm của bài nghiên cứu là...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
In conclusione è necessario definire il significato di...
Cuối cùng, chúng ta cần định nghĩa rõ khái niệm...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Quello che si intende dire con questo è che...
Ý của người viết là...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Khái niệm này có thể được giải thích theo một vài cách khác nhau.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Các định nghĩa này bắt nguồn từ...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Các ví dụ này là những ví dụ minh họa tiêu biểu cho...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Cùng với..., các chuyên gia khác cho rằng...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Từ đó, câu hỏi được đặt ra là: làm thế nào... có thể ảnh hưởng...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Với những bằng chứng về... , ta có thể xem xét các nhân tố ảnh hưởng tới...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Hơn một thập kỉ trước, ... và ... đã bắt đầu tranh luận về vấn đề: liệu...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Bài viết này nghiên cứu... bằng cách đưa ra và kiểm chứng một loạt các giả thuyết về cách... tác động lên...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Vì vậy, dựa trên những luận điểm của... , ta có thể giả định rằng...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Một số luận điểm đã được... đưa ra, nhưng chưa từng được kiểm chứng.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Những nghiên cứu này đã chỉ ra nhiều nhân tố khác nhau liên quan tới...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
... trovò un'importante correlazione fra... e...
... đã chỉ ra sự tương quan giữa... và...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır