Türkçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Tez / deneme için genel giriş
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Tale tematica è stata lungamente discussa...
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Seppure è unanime che...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Un tema ricorrente parlando di... è...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Ana konuları tanıtma
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Questa ricerca esplora le cause di...
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Il mio obiettivo è quello di...
Amacımız ...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Secondo la definizione data da.... il termine indica...
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
In questo contesto il termine indica...
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Il termine... si riferisce a...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Secondo... il termine assume il significato di...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...indica generalmente...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
È importante enfatizzare...
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Ci concentreremo su...
Bizim odaklandığımız nokta ...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
In conclusione è necessario definire il significato di...
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Quello che si intende dire con questo è che...
Demek istediğimiz şu ki ...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
... trovò un'importante correlazione fra... e...
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır