İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Tez / deneme için genel giriş
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Det är ett välkänt faktum att ...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Tale tematica è stata lungamente discussa...
En hel del skrivs och sägs om...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Seppure è unanime che...
Det är idag allmänt accepterat att...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Vi granskar därefter de faktorer...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Un tema ricorrente parlando di... è...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Ana konuları tanıtma
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Questa ricerca esplora le cause di...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Il mio obiettivo è quello di...
Syftet är att ...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Secondo la definizione data da.... il termine indica...
… betyder per definition …
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
In questo contesto il termine indica...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Il termine... si riferisce a...
Termen ... hänvisar till ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Secondo... il termine assume il significato di...
Enligt ... definieras ... som ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...indica generalmente...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
È importante enfatizzare...
Det är viktigt att understryka ...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Ci concentreremo su...
Vårt fokus ligger på ...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
In conclusione è necessario definire il significato di...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Quello che si intende dire con questo è che...
Vad vi menar med detta är att ...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Flera förklaringar har erbjudits.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
... trovò un'importante correlazione fra... e...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır