Hollandaca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Tez / deneme için genel giriş
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Het is een welbekend feit dat ...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Seppure è unanime che...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Un tema ricorrente parlando di... è...
Een vast onderwerp in ... is ...
Ana konuları tanıtma
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Questa ricerca esplora le cause di...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Il mio obiettivo è quello di...
Ons doel is, ...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Volgens de definitie betekent ... ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
In questo contesto il termine indica...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Il termine... si riferisce a...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Secondo... il termine assume il significato di...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...indica generalmente...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
È importante enfatizzare...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Ci concentreremo su...
Onze aandacht is gevestigd op ...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
In conclusione è necessario definire il significato di...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Quello che si intende dire con questo è che...
Daarmee bedoelen we ...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
... trovò un'importante correlazione fra... e...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır