Fince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Tez / deneme için genel giriş
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
On tunnettu tosiasia, että...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Seppure è unanime che...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Un tema ricorrente parlando di... è...
Itsepintainen perusajatus... on...
Ana konuları tanıtma
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Questa ricerca esplora le cause di...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Il mio obiettivo è quello di...
Tarkoituksemme on...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
In questo contesto il termine indica...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Il termine... si riferisce a...
Termi... viittaa...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Secondo... il termine assume il significato di...
...mukaan ... määritellään...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
...indica generalmente...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
È importante enfatizzare...
On tärkeää painottaa...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Ci concentreremo su...
Keskitymme...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
In conclusione è necessario definire il significato di...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Quello che si intende dire con questo è che...
Tarkoitamme tällä, että...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Useita selityksiä on tarjottu.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Nämä selitykset kumpuavat...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
... trovò un'importante correlazione fra... e...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır