Türkçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Tez / deneme için genel giriş
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Det är ett välkänt faktum att ...
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
En hel del skrivs och sägs om...
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Det är idag allmänt accepterat att...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Vi granskar därefter de faktorer...
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Ett återkommande tema i. .. är ...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Ana konuları tanıtma
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Syftet är att ...
Amacımız ...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

… betyder per definition …
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Termen ... hänvisar till ...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Enligt ... definieras ... som ...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Det är viktigt att understryka ...
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Vårt fokus ligger på ...
Bizim odaklandığımız nokta ...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Vad vi menar med detta är att ...
Demek istediğimiz şu ki ...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Flera förklaringar har erbjudits.
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Efter ... har forskare hävdat att ...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır