Portekizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Tez / deneme için genel giriş
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Para responder esta questão deve-se observar...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Det är ett välkänt faktum att ...
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
En hel del skrivs och sägs om...
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Det är idag allmänt accepterat att...
É consenso geral que...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Vi granskar därefter de faktorer...
Analisa-se agora os fatores...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Esta análise visa identificar...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Ett återkommande tema i. .. är ...
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Ana konuları tanıtma
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Syftet är att ...
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

… betyder per definition …
Por definição, ... significa...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
É importante deixar claro a definição de...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Termen ... hänvisar till ...
O termo...refere-se à/ao...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Enligt ... definieras ... som ...
De acordo com...,...é definido(a) como...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...geralmente significa...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Det är viktigt att understryka ...
É importante enfatizar que...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Vårt fokus ligger på ...
O foco é em/no/na...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Vad vi menar med detta är att ...
O que se quer dizer é...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Flera förklaringar har erbjudits.
Diversas explicações foram dadas.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Efter ... har forskare hävdat att ...
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
...encontrou significante correlação entre...e...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır