İtalyanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Tez / deneme için genel giriş
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Det är ett välkänt faktum att ...
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
En hel del skrivs och sägs om...
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Det är idag allmänt accepterat att...
Seppure è unanime che...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Vi granskar därefter de faktorer...
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Ett återkommande tema i. .. är ...
Un tema ricorrente parlando di... è...
Ana konuları tanıtma
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Questa ricerca esplora le cause di...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Syftet är att ...
Il mio obiettivo è quello di...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

… betyder per definition …
Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
In questo contesto il termine indica...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Termen ... hänvisar till ...
Il termine... si riferisce a...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Enligt ... definieras ... som ...
Secondo... il termine assume il significato di...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...indica generalmente...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Det är viktigt att understryka ...
È importante enfatizzare...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Vårt fokus ligger på ...
Ci concentreremo su...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
In conclusione è necessario definire il significato di...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Vad vi menar med detta är att ...
Quello che si intende dire con questo è che...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Flera förklaringar har erbjudits.
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Efter ... har forskare hävdat att ...
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
... trovò un'importante correlazione fra... e...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır