İspanyolca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Tez / deneme için genel giriş
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Det är ett välkänt faktum att ...
Ya es bien sabido que...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
En hel del skrivs och sägs om...
Mucho se ha escrito sobre...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Det är idag allmänt accepterat att...
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Vi granskar därefter de faktorer...
Examinaremos los factores...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Ett återkommande tema i. .. är ...
Un tema persistente en... es...
Ana konuları tanıtma
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Esta investigación explora las causas de...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Syftet är att ...
Tenemos como propósito...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

… betyder per definition …
...es por definición...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Es importante entender correctamente la definición de...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Termen ... hänvisar till ...
El término... se refiere a...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Enligt ... definieras ... som ...
De acuerdo con..., ... se define como...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
... se entiende como...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Det är viktigt att understryka ...
Es importante enfatizar...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Vårt fokus ligger på ...
Nuestro punto de enfoque será...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Vad vi menar med detta är att ...
Queremos decir...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Flera förklaringar har erbjudits.
Se han ofrecido varias explicaciones...
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Efter ... har forskare hävdat att ...
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
X encontró una relación significativa entre... y ...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır