İngilizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Tez / deneme için genel giriş
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Det är ett välkänt faktum att ...
It is a well-known fact that…
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
En hel del skrivs och sägs om...
A great deal is being written and said about…
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Det är idag allmänt accepterat att...
It is generally agreed today that…
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Vi granskar därefter de faktorer...
We then review the factors…
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
We build on this analysis to identify…
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Ett återkommande tema i. .. är ...
A persistent theme in...is…
Ana konuları tanıtma
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
This research explores the causes of…
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
The authors of more recent studies have proposed that…
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Syftet är att ...
Our purpose is to…
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

… betyder per definition …
By definition… means…
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
It is important to be clear about the definition of…
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Termen ... hänvisar till ...
The term… refers to…
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
The standard model suggests that… can be defined as…
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Enligt ... definieras ... som ...
According to..., …is defined as…
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
…is commonly understood to mean…
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Two brief examples might clarify this concept.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Det är viktigt att understryka ...
It is important to emphasize…
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Vårt fokus ligger på ...
Our focus is on…
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Finally, we should clarify our definition of…
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Vad vi menar med detta är att ...
What we mean is that…
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Flera förklaringar har erbjudits.
Several explanations have been offered.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
We can characterize these explanations as being rooted in…
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Efter ... har forskare hävdat att ...
Following..., scholars have argued that …
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
The central question then becomes: how might… affect…?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
...found a significant correlation between… and…
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır