Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Giriş

Giriş - Başlangıç

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Tez / deneme için genel giriş
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Det är ett välkänt faktum att ...
Det er et velkendt faktum at...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş
En hel del skrivs och sägs om...
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş
Det är idag allmänt accepterat att...
Generelt set er det i dag aftalt at...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş
Vi granskar därefter de faktorer...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama
Ett återkommande tema i. .. är ...
Et vedvarende emne i...er...
Ana konuları tanıtma
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır
Syftet är att ...
Vores formål er at...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım

… betyder per definition …
Ved definition...betyder...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Termen ... hänvisar till ...
Termet... henviser til...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Enligt ... definieras ... som ...
Ifølge..., defineres...som...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...forståes sædvanligvis som...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama
Det är viktigt att understryka ...
Det er vigtigt at understrege...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır
Vårt fokus ligger på ...
Vores fokus er på...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
Vad vi menar med detta är att ...
Hvad vi mener er at...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır
Flera förklaringar har erbjudits.
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır
Efter ... har forskare hävdat att ...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Ana hipotezi sunarken kullanılır
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Ana hipotezi sunarken kullanılır
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için kullanılır